សូមស្វាគមន៍មកកាន់ United Lace​

"ការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន"​

ប្តេជ្ញាចិត្តធ្វើឲ្យមានគុណភាពរបស់ផលិតផល និងសេវាកម្មកាន់តែប្រសើរឡើងដោយផ្តល់ឲ្យនូវគុណភាពខ្ពស់ ព្រមទាំងការដឹកជញ្ជូនទាន់ពេលវេលាដើម្បីទទួលបាននូវទំនុកចិត្ត និងការពេញចិត្តពីអតិថិជន។​

United Lace

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៤៨។ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងជាអ្នកចែកចាយដ៏ចំណាស់ជាងគេ និងធំជាងគេ ព្រមទាំងមានការនាំចេញនូវក្រណាត់ប៉ាក់ ខ្សែរូត គំរូតុបតែងលម្អរ គ្រឿងតុបតែង និងទ្រនាប់អាវជាមួយនឹងប្រភេទក្រណាត់ច្រើន និងអំបោះប៉ាក់ប្រភេទ។ មានមូលដ្ឋាននៅចំកណ្តាលទីក្រុងបាងកក ជាតំបន់ពានិជ្ជកម្ម ក្រុមហ៊ុន United Lace បានផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់អតិថិជនដែលមានកិត្យានុភាព និងមានការវិន្និច្ឆ័យខ្ពស់ តាមបណ្តាទីក្រុងម៉ូដពេញនិយមទូទាំងពិភពលោកអស់រយៈពេល ៧០ឆ្នាំ មកហើយ។​

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ United Lace​

"ការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន"​

ប្តេជ្ញាចិត្តធ្វើឲ្យមានគុណភាពរបស់ផលិតផល និងសេវាកម្មកាន់តែប្រសើរឡើងដោយផ្តល់ឲ្យនូវគុណភាពខ្ពស់ ព្រមទាំងការដឹកជញ្ជូនទាន់ពេលវេលាដើម្បីទទួលបាននូវទំនុកចិត្ត និងការពេញចិត្តពីអតិថិជន។​

United Lace

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៤៨។ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងជាអ្នកចែកចាយដ៏ចំណាស់ជាងគេ និងធំជាងគេ ព្រមទាំងមានការនាំចេញនូវក្រណាត់ប៉ាក់ ខ្សែរូត គំរូតុបតែងលម្អរ គ្រឿងតុបតែង និងទ្រនាប់អាវជាមួយនឹងប្រភេទក្រណាត់ច្រើន និងអំបោះប៉ាក់ប្រភេទ។ មានមូលដ្ឋាននៅចំកណ្តាលទីក្រុងបាងកក ជាតំបន់ពានិជ្ជកម្ម ក្រុមហ៊ុន United Lace បានផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់អតិថិជនដែលមានកិត្យានុភាព និងមានការវិន្និច្ឆ័យខ្ពស់ តាមបណ្តាទីក្រុងម៉ូដពេញនិយមទូទាំងពិភពលោកអស់រយៈពេល ៧០ឆ្នាំ មកហើយ។​

នាំមុខគេខាងម៉ូដពេញនិយម​

ភាពច្នៃប្រឌិត គុណភាព និងលក្ខណៈប្លែកជាមួយនឹងទស្សនៈរូបមន្តរបស់ United Lace ដែលបានផ្តល់កំណើតឲ្យមានជាគំនិតសាជីវកម្ម និងប្រភេទផលិតផលគ្មានគូរប្រៀបនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ។​

ក្រណាត់ចរ,ហាងលក់ក្រណាត់ចរ,Lace,Lace thailand,Lace shop,Cotton lace fabric,Fancy lace fabric,Lace fabric

Applique​

ក្រណាត់ចរ,ហាងលក់ក្រណាត់ចរ,Lace,Lace thailand,Lace shop,Cotton lace fabric,Fancy lace fabric,Lace fabric

Hand Made Mask 100% (Premium Grade)​

Exclusive Lace (Imported lace)
Breathable and safe

នាំមុខគេខាងម៉ូដពេញនិយម​

ភាពច្នៃប្រឌិត គុណភាព និងលក្ខណៈប្លែកជាមួយនឹងទស្សនៈរូបមន្តរបស់ United Lace ដែលបានផ្តល់កំណើតឲ្យមានជាគំនិតសាជីវកម្ម និងប្រភេទផលិតផលគ្មានគូរប្រៀបនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ។​

Applique

Hand Made Mask 100% (Premium Grade)​

Exclusive Lace (Imported lace) Breathable and safe

ជំនាញផ្នែកក្រណាត់ប៉ាក់ និងខ្សែរូត​

ក្រុមហ៊ុន United Lace បានចែកចាយទៅកាន់អតិថិជនដែលមានកិត្យា នុភាព និងមានការវិន្និច្ឆ័យខ្ពស់មួយចំនួននៃទីក្រុងម៉ូដពេញនិយមរបស់ពិភពលោកអស់រយៈពេល ៧០ឆ្នាំមកហើយ។​

ការរចនាមានលក្ខណៈប្លែក​

មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវទីផ្សារជាប្រចាំទៅលើតម្រូវការរបស់អតិថិជន សម្រាប់ការរចនា ពណ៌ និងនិន្នាការដែលត្រូវបានអនុវត្តន៍សម្រាប់ផ្នែកនីមួយៗ។​

ការប្រឹក្សាពីផលិតផល​

ផ្តល់ការប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការជ្រើសរើសយកផលិតផល និងមានការណែ នាំប្រកបដោយជំនាញសម្រាប់ការជ្រើសរើសយកប្រភេទក្រណាត់ និងការរចនា។​

ជំនាញផ្នែកក្រណាត់ប៉ាក់ និងខ្សែរូត​

ក្រុមហ៊ុន United Lace បានចែកចាយទៅកាន់អតិថិជនដែលមានកិត្យា នុភាព និងមានការវិន្និច្ឆ័យខ្ពស់មួយចំនួននៃទីក្រុងម៉ូដពេញនិយមរបស់ពិភពលោកអស់រយៈពេល ៧០ឆ្នាំមកហើយ។​

ការរចនាមានលក្ខណៈប្លែក​

មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវទីផ្សារជាប្រចាំទៅលើតម្រូវការរបស់អតិថិជន សម្រាប់ការរចនា ពណ៌ និងនិន្នាការដែលត្រូវបានអនុវត្តន៍សម្រាប់ផ្នែកនីមួយៗ។​

ការប្រឹក្សាពីផលិតផល​

ផ្តល់ការប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការជ្រើសរើសយកផលិតផល និងមានការណែ នាំប្រកបដោយជំនាញសម្រាប់ការជ្រើសរើសយកប្រភេទក្រណាត់ និងការរចនា។​

ក្រណាត់ចរ,ហាងលក់ក្រណាត់ចរ,Lace,Lace thailand,Lace shop,Cotton lace fabric,Fancy lace fabric,Lace fabric

ប្រព័ន្ធសម្រាប់ជំនួយការរចនាតាមកុំព្យូទ័រ​

បូកផ្សំជាមួយនឹងភាពច្នៃប្រឌិតជាមួយសិល្បៈនៃការដេរប៉ាក់លើម៉ាស៊ីន យើងបានបង្កើតឡើងនូវការរចនាថ្មីៗជាច្រើនសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់តាមទំនៀមទំលាប់ប្រពៃណី និងតាមតម្រូវការសហសសម័យ។ ផលិតផលថ្មីប្រើប្រាស់នូវប្រភេទក្រណាត់ថ្មីៗ និងសសៃអំបោះដែលត្រូវបានផលិតឡើងស្របតាមនិន្នាការម៉ូដទាន់សម័យ។​

ប្រព័ន្ធសម្រាប់ជំនួយការរចនាតាមកុំព្យូទ័រ​

បូកផ្សំជាមួយនឹងភាពច្នៃប្រឌិតជាមួយសិល្បៈនៃការដេរប៉ាក់លើម៉ាស៊ីន យើងបានបង្កើតឡើងនូវការរចនាថ្មីៗជាច្រើនសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់តាមទំនៀមទំលាប់ប្រពៃណី និងតាមតម្រូវការសហសសម័យ។ ផលិតផលថ្មីប្រើប្រាស់នូវប្រភេទក្រណាត់ថ្មីៗ និងសសៃអំបោះដែលត្រូវបានផលិតឡើងស្របតាមនិន្នាការម៉ូដទាន់សម័យ។​

មានការធានាលើគុណភាព​

ស្តង់ដារគុណភាពមានភាពហ្មត់ចត់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមួយសម្ភារៈដើម ទាំងអស់នៅគ្រប់កម្រិតនៃដំណើរការក្នុងការផលិត។ ការធានាគុណភាពរបស់យើងក៏ធ្វើការពិនិត្យពិច័យយ៉ាងល្អិតល្អន់ទៅលើដំណើរការផលិតទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអនុលោមតាមស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតរបស់ឧស្សាហកម្ម។​

មានការធានាលើគុណភាព​

ស្តង់ដារគុណភាពមានភាពហ្មត់ចត់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមួយសម្ភារៈដើម ទាំងអស់នៅគ្រប់កម្រិតនៃដំណើរការក្នុងការផលិត។ ការធានាគុណភាពរបស់យើងក៏ធ្វើការពិនិត្យពិច័យយ៉ាងល្អិតល្អន់ទៅលើដំណើរការផលិតទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអនុលោមតាមស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតរបស់ឧស្សាហកម្ម។​

ផលិតផល

Applique​

Cotton Fancy

Guipure​

Lace​

Cotton Mix​

Raschel​

Tulle​

Tulle Fancy​

មើលផលិតផលទាំងអស់

Blog Page

May 04, 2021

Fashion Tip: Choose fabrics to suit your tailoring

Fabric selection is a very important part. Let me emphasize that it is one of the most important steps in sewing clothes.

Read More
Aug 24, 2021

What is Chemical Lace ... ?

Chemical lace (sometimes called Schiffli lace) is a form of machine-made lace. This method of making lace is done by knitting patterns

Read More
Aug 24, 2021

Modern and beautiful lace dress in Thai style

Beauty and elegance is synonymous with each woman. This beauty and elegance includes the subject of clothing as well.

Read More