សូមស្វាគមន៍មកកាន់ United Lace​

"ការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន"​

ប្តេជ្ញាចិត្តធ្វើឲ្យមានគុណភាពរបស់ផលិតផល និងសេវាកម្មកាន់តែប្រសើរឡើងដោយផ្តល់ឲ្យនូវគុណភាពខ្ពស់ ព្រមទាំងការដឹកជញ្ជូនទាន់ពេលវេលាដើម្បីទទួលបាននូវទំនុកចិត្ត និងការពេញចិត្តពីអតិថិជន។​

United Lace

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៤៨។ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងជាអ្នកចែកចាយដ៏ចំណាស់ជាងគេ និងធំជាងគេ ព្រមទាំងមានការនាំចេញនូវក្រណាត់ប៉ាក់ ខ្សែរូត គំរូតុបតែងលម្អរ គ្រឿងតុបតែង និងទ្រនាប់អាវជាមួយនឹងប្រភេទក្រណាត់ច្រើន និងអំបោះប៉ាក់ប្រភេទ។ មានមូលដ្ឋាននៅចំកណ្តាលទីក្រុងបាងកក ជាតំបន់ពានិជ្ជកម្ម ក្រុមហ៊ុន United Lace បានផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់អតិថិជនដែលមានកិត្យានុភាព និងមានការវិន្និច្ឆ័យខ្ពស់ តាមបណ្តាទីក្រុងម៉ូដពេញនិយមទូទាំងពិភពលោកអស់រយៈពេល ៧០ឆ្នាំ មកហើយ។​

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ United Lace​

"ការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន"​

ប្តេជ្ញាចិត្តធ្វើឲ្យមានគុណភាពរបស់ផលិតផល និងសេវាកម្មកាន់តែប្រសើរឡើងដោយផ្តល់ឲ្យនូវគុណភាពខ្ពស់ ព្រមទាំងការដឹកជញ្ជូនទាន់ពេលវេលាដើម្បីទទួលបាននូវទំនុកចិត្ត និងការពេញចិត្តពីអតិថិជន។​

United Lace

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៤៨។ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងជាអ្នកចែកចាយដ៏ចំណាស់ជាងគេ និងធំជាងគេ ព្រមទាំងមានការនាំចេញនូវក្រណាត់ប៉ាក់ ខ្សែរូត គំរូតុបតែងលម្អរ គ្រឿងតុបតែង និងទ្រនាប់អាវជាមួយនឹងប្រភេទក្រណាត់ច្រើន និងអំបោះប៉ាក់ប្រភេទ។ មានមូលដ្ឋាននៅចំកណ្តាលទីក្រុងបាងកក ជាតំបន់ពានិជ្ជកម្ម ក្រុមហ៊ុន United Lace បានផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់អតិថិជនដែលមានកិត្យានុភាព និងមានការវិន្និច្ឆ័យខ្ពស់ តាមបណ្តាទីក្រុងម៉ូដពេញនិយមទូទាំងពិភពលោកអស់រយៈពេល ៧០ឆ្នាំ មកហើយ។​

នាំមុខគេខាងម៉ូដពេញនិយម​

ភាពច្នៃប្រឌិត គុណភាព និងលក្ខណៈប្លែកជាមួយនឹងទស្សនៈរូបមន្តរបស់ United Lace ដែលបានផ្តល់កំណើតឲ្យមានជាគំនិតសាជីវកម្ម និងប្រភេទផលិតផលគ្មានគូរប្រៀបនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ។​

ក្រណាត់ចរ,ហាងលក់ក្រណាត់ចរ,Lace,Lace thailand,Lace shop,Cotton lace fabric,Fancy lace fabric,Lace fabric

Applique​

ក្រណាត់ចរ,ហាងលក់ក្រណាត់ចរ,Lace,Lace thailand,Lace shop,Cotton lace fabric,Fancy lace fabric,Lace fabric

Hand Made Mask 100% (Premium Grade)​

Exclusive Lace (Imported lace)
Breathable and safe

នាំមុខគេខាងម៉ូដពេញនិយម​

ភាពច្នៃប្រឌិត គុណភាព និងលក្ខណៈប្លែកជាមួយនឹងទស្សនៈរូបមន្តរបស់ United Lace ដែលបានផ្តល់កំណើតឲ្យមានជាគំនិតសាជីវកម្ម និងប្រភេទផលិតផលគ្មានគូរប្រៀបនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ។​

Applique

Hand Made Mask 100% (Premium Grade)​

Exclusive Lace (Imported lace) Breathable and safe

ជំនាញផ្នែកក្រណាត់ប៉ាក់ និងខ្សែរូត​

ក្រុមហ៊ុន United Lace បានចែកចាយទៅកាន់អតិថិជនដែលមានកិត្យា នុភាព និងមានការវិន្និច្ឆ័យខ្ពស់មួយចំនួននៃទីក្រុងម៉ូដពេញនិយមរបស់ពិភពលោកអស់រយៈពេល ៧០ឆ្នាំមកហើយ។​

ការរចនាមានលក្ខណៈប្លែក​

មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវទីផ្សារជាប្រចាំទៅលើតម្រូវការរបស់អតិថិជន សម្រាប់ការរចនា ពណ៌ និងនិន្នាការដែលត្រូវបានអនុវត្តន៍សម្រាប់ផ្នែកនីមួយៗ។​

ការប្រឹក្សាពីផលិតផល​

ផ្តល់ការប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការជ្រើសរើសយកផលិតផល និងមានការណែ នាំប្រកបដោយជំនាញសម្រាប់ការជ្រើសរើសយកប្រភេទក្រណាត់ និងការរចនា។​

ជំនាញផ្នែកក្រណាត់ប៉ាក់ និងខ្សែរូត​

ក្រុមហ៊ុន United Lace បានចែកចាយទៅកាន់អតិថិជនដែលមានកិត្យា នុភាព និងមានការវិន្និច្ឆ័យខ្ពស់មួយចំនួននៃទីក្រុងម៉ូដពេញនិយមរបស់ពិភពលោកអស់រយៈពេល ៧០ឆ្នាំមកហើយ។​

ការរចនាមានលក្ខណៈប្លែក​

មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវទីផ្សារជាប្រចាំទៅលើតម្រូវការរបស់អតិថិជន សម្រាប់ការរចនា ពណ៌ និងនិន្នាការដែលត្រូវបានអនុវត្តន៍សម្រាប់ផ្នែកនីមួយៗ។​

ការប្រឹក្សាពីផលិតផល​

ផ្តល់ការប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការជ្រើសរើសយកផលិតផល និងមានការណែ នាំប្រកបដោយជំនាញសម្រាប់ការជ្រើសរើសយកប្រភេទក្រណាត់ និងការរចនា។​

ក្រណាត់ចរ,ហាងលក់ក្រណាត់ចរ,Lace,Lace thailand,Lace shop,Cotton lace fabric,Fancy lace fabric,Lace fabric

ប្រព័ន្ធសម្រាប់ជំនួយការរចនាតាមកុំព្យូទ័រ​

បូកផ្សំជាមួយនឹងភាពច្នៃប្រឌិតជាមួយសិល្បៈនៃការដេរប៉ាក់លើម៉ាស៊ីន យើងបានបង្កើតឡើងនូវការរចនាថ្មីៗជាច្រើនសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់តាមទំនៀមទំលាប់ប្រពៃណី និងតាមតម្រូវការសហសសម័យ។ ផលិតផលថ្មីប្រើប្រាស់នូវប្រភេទក្រណាត់ថ្មីៗ និងសសៃអំបោះដែលត្រូវបានផលិតឡើងស្របតាមនិន្នាការម៉ូដទាន់សម័យ។​

ប្រព័ន្ធសម្រាប់ជំនួយការរចនាតាមកុំព្យូទ័រ​

បូកផ្សំជាមួយនឹងភាពច្នៃប្រឌិតជាមួយសិល្បៈនៃការដេរប៉ាក់លើម៉ាស៊ីន យើងបានបង្កើតឡើងនូវការរចនាថ្មីៗជាច្រើនសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់តាមទំនៀមទំលាប់ប្រពៃណី និងតាមតម្រូវការសហសសម័យ។ ផលិតផលថ្មីប្រើប្រាស់នូវប្រភេទក្រណាត់ថ្មីៗ និងសសៃអំបោះដែលត្រូវបានផលិតឡើងស្របតាមនិន្នាការម៉ូដទាន់សម័យ។​

មានការធានាលើគុណភាព​

ស្តង់ដារគុណភាពមានភាពហ្មត់ចត់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមួយសម្ភារៈដើម ទាំងអស់នៅគ្រប់កម្រិតនៃដំណើរការក្នុងការផលិត។ ការធានាគុណភាពរបស់យើងក៏ធ្វើការពិនិត្យពិច័យយ៉ាងល្អិតល្អន់ទៅលើដំណើរការផលិតទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអនុលោមតាមស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតរបស់ឧស្សាហកម្ម។​

មានការធានាលើគុណភាព​

ស្តង់ដារគុណភាពមានភាពហ្មត់ចត់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមួយសម្ភារៈដើម ទាំងអស់នៅគ្រប់កម្រិតនៃដំណើរការក្នុងការផលិត។ ការធានាគុណភាពរបស់យើងក៏ធ្វើការពិនិត្យពិច័យយ៉ាងល្អិតល្អន់ទៅលើដំណើរការផលិតទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអនុលោមតាមស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតរបស់ឧស្សាហកម្ម។​

ផលិតផល

Applique​

Cotton Fancy

Guipure​

Lace​

Cotton Mix​

Raschel​

Tulle​

Tulle Fancy​

មើលផលិតផលទាំងអស់

Blog Page

July 01, 2023

The Charm of Lace Fabric: Captivating Beauty that Mesmerizes

Lace fabric is a highly popular and exquisite textile used in the production of clothing, accessories, and various interior decorations that aim to enhance a luxurious and beautiful ambiance. The allure of lace fabric begins with its delicate and distinctive patterns

Read More
June 02, 2023

Create a Casual & Chic Look with LaceFabric: Effortless Elegance

Lace fabric is synonymous with elegance and femininity, but who says itcan't be incorporated into a casual and chic look? By following a few simpletips , you can effortlessly elevate your

Read More
June 02, 2023

Party Look - How to Look Stunning and Stand Out at theParty

When it comes toattending a party, we all want to make a lasting impression and stand out fromthe crowd. One surefire way to achieve this is by wearing a lace dress.Lace fabric exudes

Read More

Tag : Lace fabric, Embroidery fabric, Lace thailand, Lace, Lace shop, Cotton lace fabric, Fancy lace fabric, Lace fabric wholesale